பாரியளவில் உயர்த்தப்பட்டன அலகுக்கான புதிய மின்சார கட்டணங்கள்….. முழுமையான விபரங்கள்!!

மின்சார கட்டணங்கள் திருத்தி அமைக்கப்பட்டுள்ளதாக பொதுப்பயன்பாடுகள் ஆணைக்குழு அறிவித்துள்ளது.

இதன்படி புதிய மின் மானி வாசிப்பிற்கான கட்டண விபரங்கள் வருமாறு,

 

* மாதம் 25 units மின்சாரம்

இப்பொழுது மின் கட்டணம் = (25*2.50)+30 = 92.50

இனி மின் கட்டணம் = (25*8) +120 = 320.00

 

* மாதம் 55 units மின்சாரம்

இப்பொழுது மின் கட்டணம் = (30*2.50)+(25*4.85) +60 = 256.25

இனி மின் கட்டணம் = (30*8)+(25*10)+240 = 730.00

 

* மாதம் 85 units மின்சாரம்

இப்பொழுது மின் கட்டணம் = (60*7.85)+(25*10)+90 = 811.00

இனி மின் கட்டணம் = (85*16)+360 = 1720.00

 

* மாதம் 115 units மின்சாரம்

இப்பொழுது மின் கட்டணம் = (60*7.85)+(30*10)+(25*27.75)+480 = 1944.75

இனி மின் கட்டணம் = (90*16)+(25*50)+960 = 3650.00

 

* மாதம் 175 units மின்சாரம்

இப்பொழுது மின் கட்டணம் = (60*7.85)+(30*10)+(30*27.75)+(55*32)+480 = 3843.50

இனி மின் கட்டணம் = (90*16)+(85*50)+960 = 6650.00

 

* மாதம் 250 units மின்சாரம்

இப்பொழுது மின் கட்டணம் = (60*7.85)+(30*10)+(30*27.75)+(60*32)+(70*45)+540 =7213.50

இனி மின் கட்டணம் = (90*16)+(90*50)+(70*75)+1500 = 12690.00

 

* மாதம் 400 units மின்சாரம்

இப்பொழுது மின் கட்டணம் = (60*7.85)+(30*10)+(30*27.75)+(60*32)+(220*45)+540 = 13963.50

இனி மின் கட்டணம் = (90*16)+(90*50)+(220*75) +1500 = 23940.00

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *