பிரான்ஸின் நிலப்பரப்பிற்கு சமமான அளவில் உலகளாவிய ரீதியில் காடுகள் மீளுருவாக்கம்!!

கடந்த 20 ஆண்டுகளில் பிரான்ஸின் நிலப்பரப்பிற்கு சமமான அளவில், உலகளாவிய ரீதியில் காடுகள் மீளுருவாக்கம் பெற்றுள்ளதாக ஆய்வொன்றில் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. அமெரிக்காவினால் வருடமொன்றில் வெளியேற்றப்படும் புகையின் அளவை விட அதிகமான, 5.9 ஜிகாதொன் கார்பன்டையாக்ஸைட்டை உள்ளீர்க்கும் ஆற்றல் மீளுருவாகிய இந்த காடுகளுக்கு இருப்பதாக ஆய்வாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். உலகளாவிய நிதியத்தின் தலைமைத்துவத்தின் கீழ் இயங்கி வரும் ஆய்வாளர்கள் குழுவொன்று செய்மதி தரவுகளைப் பயன்படுத்தி மீளுருவாகியுள்ள காடுகளின் வரைபடத்தை தயாரித்துள்ளது. காடுகளின் மீள் உருவாக்கம் என்பது மனிதத் தலையீடுகளின்றி அல்லது குறைந்தளவிலான Read More

Read more