ரஷ்யாவின் கரங்களில் பயரங்கரமான சுனாமி ஆயுதம்! அச்சத்தில் உலகம்!!

2021ம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதத்தின் ஆரம்பத்தில் ரஷ்யா பாரிய சுனாமிகளை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு புதுவிதமான ஆயுதத்தை பரிட்சித்துப் பார்த்தது.

‘Poseidon 2M39 torpedo’ என்ற பெயரில் உலக நாடுகளை அச்சத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *