மார்ச் மாதத்திற்கான முழுமையான மின்வெட்டு நேர அட்டவணை CEB ஆல் வெளியீடு!!

2022 ஆ‌ம் ஆ‌ண்டு மார்ச் மாதத்தில் உள்ள அனைத்து நாட்களிற்குமான,

வட மாகாணத்திற்கான மின்வெட்டு காலம் தொடர்பான அனைத்து விபரங்களையும் உள்ளடக்கிய அட்டவணை ஒன்று இலங்கை மின்சார சபையினால் வெளியிட்டு வைக்கப்பட்டுள்ளது….

அட்டவணை வருமாறு,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *