பஸ் கட்டணத்தை புதன்கிழமை முதல் அதிகரிக்க தீர்மானம்!!

திருத்தங்களுக்கு உட்பட்ட வகையில் எதிர்வரும் புதன்கிழமை (29) முதல் பஸ் கட்டணத்தை சிறிதளவு அதிகரிக்கவுள்ளதாக இராஜாங்க அமைச்சர் திலும் அமுனுகம தெரிவித்துள்ளார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *