வளமையை விட 17% பெரியதாக 30% பிரகாசமாக தோன்றும்…. நீல சந்திரன் என்று அழைக்கப்படும் ‘SuperMoon’ இம்மாத இறுதியில்!!

ஆகஸ்ட் 30 புதன்கிழமை இரவு 222,043 மைல்கள் (357,344 கிமீ) தொலைவில் இது இன்னும் மிக அருகில் காட்சியளிக்க உள்ளது.

மேலும்,

இது இரண்டாவது முழு சந்திரன் என்பதால், இது நீல சந்திரன் என்று அழைக்கப்படுகிறது.

சந்திரன் பூமியிலிருந்து மிகத் தொலைவில் இருக்கும் போது இந்த புள்ளிவிவரங்கள் சுமார் 252,088 மைல்கள் (405,696 கிமீ) தூரத்துடன் ஒப்பிடுகின்றன.

இவ்வகையில்,

ஒவ்வொரு மாதமும் சந்திரன் ஒரு நீள்வட்ட சுற்றுப்பாதையில் பூமியை சுற்றி வருகிறது.

அது பூமிக்கு மிக அருகில் வரும்போது,

முழு சந்திரனாக இருப்பின், ‘சூப்பர்மூன்‘ என்று அழைக்கப்படுகிறது.

இந்த நிகழ்வின் போது,

முழு சந்திரன், ஆண்டின் மங்கலான நிலவை விட 17 சதவீதம் பெரியதாகவும் 30 சதவீதம் பிரகாசமாகவும் தோன்றுகிறது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *