மரண அறிவித்தல்

அன்னாரின் பிரிவினை அனைத்துலக உறவுகளுடனும் பகிர்கின்றோம்.

ஓம் சாந்தி!!!              சாந்தி!!              சாந்தி!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *